Đi thăm bệnh mần sao cho phải phép?


Qua có 15 phút rảnh để biên cái này dặn mấy em cháu thế hệ quang vinh về việc đi thăm bệnh:

Mấy em nghe tin cu X, cái Y bệnh là dáo dác hỏi nhao: “nằm đâu, BV nào?”, “Vô thăm chưa?”…

Đọc tiếp “Đi thăm bệnh mần sao cho phải phép?”