Nguyễn Huy Thiệp, người hoạ hình Tây Bắc


Có lẽ vì địa hình hiểm trở, giao thương khó khăn, nên rất ít nhà văn VN viết từ Tây Bắc, viết về thượng du Bắc Việt.

Lan Khai với serie truyện trinh thám đường rừng khá mờ nhạt, chỉ ngang tầm feulleton đọc cho vui.

Đọc tiếp “Nguyễn Huy Thiệp, người hoạ hình Tây Bắc”

Văn hào tạ thế


Tiễn Ông, người mà văn tài và tư tưởng có thể sánh như Dostoievski của Việt Nam.

Văn hào Nguyễn Huy Thiệp đã trải qua những ngày cuối đời sống không bằng chết, muốn chết mà chết không được sau một cơn đột quị. Nên Ông ra đi là giải thoát.

Đọc tiếp “Văn hào tạ thế”