Lại thêm một ý kiến của nhà chuyên môn về dịch tả


Xem ở đây

Cái tiêu đề “Bệnh tả, cần người phát ngôn trước công chúng” e rằng còn thiếu!

Xin bổ sung: “Bệnh tả, cần người phát ngôn TRUNG THỰC trước công chúng”. Tôi xin đề cử anh Huy Đức, báo SGTT vào cái job thơm như múi mít này. Ai không đồng ý xin giơ tay!

Advertisements

Lại thêm một ý kiến của nhà chuyên môn về dịch tả


Xem ở đây

Cái tiêu đề “Bệnh tả, cần người phát ngôn trước công chúng” e rằng còn thiếu!

Xin bổ sung: “Bệnh tả, cần người phát ngôn TRUNG THỰC trước công chúng”. Tôi xin đề cử anh Huy Đức, báo SGTT vào cái job thơm như múi mít này. Ai không đồng ý xin giơ tay!