Monthly Archives: Tháng Hai 2016

Dr. Nikonian

08/02/2016


Tết:

Kính nhớ Ông bà Tổ tiên,cầu cho quốc thái dân an, cho mưa thuận gió hoà.

Cầu cho vận nước hết điêu linh! Vì trong đó, có phúc phần của mỗi chúng ta, thưa các bạn.