Phản đối bác Tuấn!


…”Sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, Uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; Đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ”… (Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Bị mắc kẹt ở sân […]