83 vs 40!


Báo chí tư bản thật đểu giả! Chuyện lùn, ốm, vú lép…nhỏ như con thỏ ở Việt nam, vậy mà nó cũng tưng tửng đưa tin theo kiểu kể chuyện (story teller), không hề bình luận định hướng dẫn dắt dư luận. Đọc rất điên, nhất là khi International Herald Tribute có 1 đoạn thế […]

83 vs 40!


Báo chí tư bản thật đểu giả! Chuyện lùn, ốm, vú lép…nhỏ như con thỏ ở Việt nam, vậy mà nó cũng tưng tửng đưa tin theo kiểu kể chuyện (story teller), không hề bình luận định hướng dẫn dắt dư luận. Đọc rất điên, nhất là khi International Herald Tribute có 1 đoạn thế […]

83 vs 40!


Báo chí tư bản thật đểu giả! Chuyện lùn, ốm, vú lép…nhỏ như con thỏ ở Việt nam, vậy mà nó cũng tưng tửng đưa tin theo kiểu kể chuyện (story teller), không hề bình luận định hướng dẫn dắt dư luận. Đọc rất điên, nhất là khi International Herald Tribute có 1 đoạn thế […]

83 vs 40!


Báo chí tư bản thật đểu giả! Chuyện lùn, ốm, vú lép…nhỏ như con thỏ ở Việt nam, vậy mà nó cũng tưng tửng đưa tin theo kiểu kể chuyện (story teller), không hề bình luận định hướng dẫn dắt dư luận. Đọc rất điên, nhất là khi International Herald Tribute có 1 đoạn thế […]

83 vs 40!


Báo chí tư bản thật đểu giả! Chuyện lùn, ốm, vú lép…nhỏ như con thỏ ở Việt nam, vậy mà nó cũng tưng tửng đưa tin theo kiểu kể chuyện (story teller), không hề bình luận định hướng dẫn dắt dư luận. Đọc rất điên, nhất là khi International Herald Tribute có 1 đoạn thế […]

83 vs 40!


Báo chí tư bản thật đểu giả! Chuyện lùn, ốm, vú lép…nhỏ như con thỏ ở Việt nam, vậy mà nó cũng tưng tửng đưa tin theo kiểu kể chuyện (story teller), không hề bình luận định hướng dẫn dắt dư luận. Đọc rất điên, nhất là khi International Herald Tribute có 1 đoạn thế […]

83 vs 40!


Báo chí tư bản thật đểu giả! Chuyện lùn, ốm, vú lép…nhỏ như con thỏ ở Việt nam, vậy mà nó cũng tưng tửng đưa tin theo kiểu kể chuyện (story teller), không hề bình luận định hướng dẫn dắt dư luận. Đọc rất điên, nhất là khi International Herald Tribute có 1 đoạn thế […]

83 vs 40!


Báo chí tư bản thật đểu giả! Chuyện lùn, ốm, vú lép…nhỏ như con thỏ ở Việt nam, vậy mà nó cũng tưng tửng đưa tin theo kiểu kể chuyện (story teller), không hề bình luận định hướng dẫn dắt dư luận. Đọc rất điên, nhất là khi International Herald Tribute có 1 đoạn thế […]