Một người Việt cao quí


Tưởng không cần phải nói gì nhiều về cái tên Thạch Nguyễn, một cái tên làm rạng rỡ dân tộc Việt trong lịch sử tim mạch học hiện đại. Thành viên gốc Việt duy nhất và đầu tiên trong Ban Chấp hành Hội tim mạch học Hoa Kỳ của Tiểu ban Quốc tế thuộc hội […]